Συμμετοχή ως Υπογράφων

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συγκεντρώνει όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και σχετικούς υποστηρικτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και ενώσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και να συμβάλλουν στην ταχεία υλοποίηση της τοπικής δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε.

Οι τοπικές αρχές διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν. Η συμμετοχή στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια τους παρέχει υποστήριξη σε αυτό το εγχείρημα, προσφέροντάς τους την αναγνώριση, τους πόρους και τις ευκαιρίες δικτύωσης που είναι απαραίτητα ώστε να μεταφέρουν τις δεσμεύσεις τους για την ενέργεια και το κλίμα στο επόμενο επίπεδο.


Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές με δημοκρατική σύνθεση από αιρετούς αντιπροσώπους, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και του σταδίου εφαρμογής των ενεργειακών και κλιματικών πολιτικών τους.

Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους όμορες τοπικές αρχές μπορούν επίσης, υπό ορισμένες συνθήκες, να αποφασίσουν να συμμετάσχουν ως ομάδα υπογραφόντων και να υποβάλουν ένα κοινό Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα, αναλαμβάνοντας δέσμευση είτε μεμονωμένα (επιλογή 1) είτε συλλογικά (επιλογή 2) για την επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 40% και της αύξησης της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή. περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις για το δικτυακό τόπο του Συμφώνου

Λίστα των υπογραφόντων

Πώς θα συμμετάσχετε;

Προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτό το συνεχώς διευρυνόμενο κίνημα, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:

STEP 1

Να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία αναφορικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια στο δημοτικό συμβούλιο. Για να διευκολυνθεί η συζήτηση του Συμβουλίου, μπορείτε να κατεβάσετε το έγγραφο δέσμευσης εδώ

STEP 2

Μετά τη λήψη επίσημης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο, να εξουσιοδοτήσουν τον δήμαρχο -ή έναν αντίστοιχο εκπρόσωπο του συμβουλίου- προκειμένου να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης στο Σύμφωνο. Μπορείτε να κατεβάσετε τη φόρμα προσκόλλησης εδώ 

STEP 3

Μετά την υπογραφή, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους και να μεταφορτώσουν το δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο προσχώρησής τους. Να δώσουν προσοχή στα επόμενα βήματα, τα οποία επισημαίνονται σε ένα email επιβεβαίωσης που αποστέλλεται στο συμβούλιο της τοπικής αρχής.

Γιατί να συμμετάσχετε

Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν πολλούς λόγους να συμμετάσχουν στο κίνημα, μεταξύ των οποίων:

Πότε μπορείτε να ενταχθείτε

Οι τοπικές αρχές μπορούν να υπογράψουν το Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται οι τοπικές δραστηριότητες σχεδιασμού να συμβαδίζουν χρονικά με την υποβολή των αναφορών προόδου του Συμφώνου, ώστε να δημιουργούνται συνέργιες και να διευκολύνεται η διαδικασία του σχεδιασμού.