Χώρα

Belgium

Πληθυσμός

32,917

Date of adhesion

22/11/2011

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 16 December 2013 Αριθμός επισκέψεων: 6547

Key Actions

 • % electriciteit afkomstig uit windenergie
  • Περιγραφή:

   Het windpark in industriezone Kristalpark te Lommel is operationeel. In december 2013 werden reeds 3 van de 5 turbines opgestart. De overige 2 konden begin 2014 hun eerste groene stroom produceren. Met deze 5 nieuwe turbines telt het windpark in Lommel intussen in totaal 13 windturbines.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:nl
  • Τομείς: local electricity production
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2012-2020
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • Aankoop 100% groene stroom
  • Περιγραφή:

   De provincie Limburg organiseert een samenaankoop voor de levering van aardgas en elektriciteit voor alle Limburgse gemeentebesturen. In het contract wordt voorzien dat er 100% groene stroom wordt geleverd. Door deel te nemen aan deze samenaankoop kunnen gemeentebesturen aan gunstigere voorwaarden voorzien in de energiebehoefte van hun gemeentebestuur.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:nl
  • Τομείς: others
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2008-2020
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • ESCO-werking van Infrax: Cultureel Centrum De Adelberg
  • Περιγραφή:

   ESCO is een totaalpakket aan energiediensten om de energie-efficiëntie van lokale overheidsgebouwen te bevorderen. Binnen deze energiediensten valt: studie naar en uitvoering van energiebesparingsmaatregelen, en de prefinanciering van deze maatregelen. De verschillende stappen die genomen worden zijn: haalbaarheidsstudie, detailstudie, (voorontwerp, ontwerp, aanbesteding,) uitvoering en prefinanciering (optie). De gemeente bespaart hierdoor niet alleen geld en CO2, ze geeft ook het goede voorbeeld aan haar inwoners. De energiebesparingsmaatregelen worden benaderd vanuit een totaalvisie, gebaseerd op de trias-energetica. Ze beslaan de domeinen HVAC, relighting, gebouwschil, hernieuwbare energie en energiemonitoring. Voor Cultureel Centrum De Adelberg werd via ESCO een haalbaarheidsstudie en detailstudie opgemaakt. Uitvoering van de energierenovatie is voorzien vanaf midden 2016.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:nl
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2012-2017
  • Κόστος υλοποίησης:543956.32
  • Ιστότοπος: www.infrax.be/nl/over-infrax/energiesector/esco
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι
 • ESCO-werking van Infrax
  • Περιγραφή:

   Infrax is de netbeheerder in 43 Limburgse gemeenten. Infrax biedt sinds 2010 een ESCO-werking (Energy Service Company) aan lokale besturen (aandeelhouders Infrax) aan. ESCO is een totaalpakket aan energiediensten om de energie-efficiëntie van lokale overheidsgebouwen te bevorderen. Binnen deze energiediensten valt: studie naar en uitvoering van energiebesparingsmaatregelen, en de prefinanciering van deze maatregelen. De verschillende stappen die genomen worden zijn: haalbaarheidsstudie, detailstudie, (voorontwerp, ontwerp, aanbesteding,) uitvoering en prefinanciering (optie). De gemeente bespaart hierdoor niet alleen geld en CO2, ze geeft ook het goede voorbeeld aan haar inwoners. De energiebesparingsmaatregelen worden benaderd vanuit een totaalvisie, gebaseerd op de trias-energetica. Ze beslaan de domeinen HVAC, relighting, gebouwschil, hernieuwbare energie en energiemonitoring.

  • Key Action:1
  • Γλώσσα:nl
  • Τομείς: municipal buildings equipment facilities
  • Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:2012-2020
  • Κόστος υλοποίησης:449550.68
  • Ιστότοπος: www.infrax.be/nl/over-infrax/energiesector/esco
  Αξιολόγηση αυτού του ορόσημου: Ψήφοι