Χώρα

Spain

Πληθυσμός

1,339

Date of adhesion

26/01/2016

Δήλωση αποποίησης:

The sole responsibility for the content of this website lies with the authors. It does not reflect the opinion of the European Union. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Τελευταία ενημέρωση στις: 31 January 2018 Αριθμός επισκέψεων: 9786
 • Συνολικός στόχος μείωσης των εκπομπών CO2: 20%

Mayor

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: Maria Teresa Barge Bello
  • Θέση: Mayor

Main

  • Όνομα υπευθύνου επικοινωνίας: María Sabas Álvarez
  • Θέση: Environmental section chief

Καθεστώς Συμφώνου

 • Signature
 • Το σχέδιο δράσης έχει υποβληθεί
 • Results monitored

Related News