Illustration Γλωσσάρι

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια πολυδιάστατη πρωτοβουλία που περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα φορέων, πληθώρα βημάτων και διαδικασιών. Μέσα από αυτό το γλωσσάρι, οι νέοι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να ενημερωθούν με περιεκτικές πληροφορίες για το Σύμφωνο από το Α έως το Ω!

Βασική Απογραφή Εκπομπών

Η Βασική Απογραφή Εκπομπών είναι μια ποσοτικοποίηση του CO2 που εκπέμπεται λόγω της κατανάλωσης ενέργειας στην περιοχή ενός υπογράφοντος το Σύμφωνο κατά τη διάρκεια ενός έτους αφετηρίας. Επιτρέπει τον εντοπισμό των κυριότερων πηγών εκπομπής CO2 και των αντίστοιχων προοπτικών για τη μείωσή τους.

Γραφείο Βοήθειας

Το Γραφείο Βοήθειας είναι το πρωταρχικό μέσο διασύνδεσης μεταξύ των τοπικών αρχών και του Γραφείου Συμφώνου των Δημάρχων. Απαντά σε γενικές ή τεχνικές ερωτήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία και βοηθά τους υπογράφοντες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων

Το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων (CoMO), το οποίο συστάθηκε και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αρμόδιο για το συντονισμό και την καθημερινή διαχείριση της πρωτοβουλίας. Παρέχει διοικητική υποστήριξη και τεχνική καθοδήγηση στους υπογράφοντες, διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του Συμφώνου και εξασφαλίζει την προώθηση των δραστηριοτήτων τους. Η διαχείριση του CoMO πραγματοποιείται από μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών δικτύων που εκπροσωπούν τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, με επικεφαλής το δίκτυο πόλεων Energy-Cities και αποτελούμενη από τους οργανισμούς CEMR, Climate Alliance, EUROCITIES και FEDARENE.

Εκτίμηση κινδύνου και τρωτότητας

Ανάλυση για τον προσδιορισμό της φύσης και της έκτασης του κινδύνου με την εξέταση των πιθανών κινδύνων και την εκτίμηση της ευαισθησίας που ενδέχεται να συνιστούν απειλή ή ζημία για τους ανθρώπους, την ιδιοκτησία, τα μέσα διαβίωσης και το περιβάλλον από τα οποία εξαρτώνται. Η ανάλυση αυτή καθιστά δυνατό τον εντοπισμό τομέων κρίσιμης σημασίας και, επομένως, παρέχει πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων. Η εκτίμηση είναι δυνατόν να αφορά κινδύνους που σχετίζονται με τις πλημμύρες, τις ακραίες θερμοκρασίες και τα κύματα καύσωνα, την ξηρασία και τη λειψυδρία, τις καταιγίδες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα, την αύξηση των δασικών πυρκαγιών, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και τη διάβρωση των ακτών (κατά περίπτωση).

Έκθεση Εφαρμογής

Η έκθεση εφαρμογής είναι ένα έγγραφο το οποίο δεσμεύονται να υποβάλλουν οι υπογράφοντες το Σύμφωνο κάθε δύο έτη από την υποβολή του Σχεδίου Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το οποίο περιγράφει τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου δράσης. Στόχος της έκθεσης είναι να αξιολογήσει εάν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα συνάδουν με τους προβλεπόμενους στόχους.

Θεματική Ομάδα Συζήτησης

Η Θεματική Ομάδα Συζήτησης είναι μια υπηρεσία ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών που στοχεύει στη δημιουργία αλληλεπίδρασης και δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων του Συμφώνου. Αυτές οι ειδικά προσαρμοσμένες πλατφόρμες ανταλλαγής συγκεντρώνουν προκαθορισμένες κατηγορίες ενδιαφερόμενων φορέων του Συμφώνου, δηλαδή μεγάλες πόλεις και μητροπολιτικές περιοχές, μικρού και μεσαίου μεγέθους υπογράφοντες, Συντονιστές του Συμφώνου και Υποστηρικτές του Συμφώνου, προκειμένου να συζητήσουν θέματα και ερωτήσεις σχετικές με το Σύμφωνο με τους συνομιλητές τους, κυρίως κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων, σε ηλεκτρονικά φόρουμ και σεμινάρια μέσω διαδικτύου.

Θεματικό Εργαστήριο

Τα Θεματικά Εργαστήρια είναι διαδραστικές συνεδρίες ανάπτυξης ικανοτήτων που διοργανώνονται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων (CoMO) για να προωθήσουν την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες. Τα Θεματικά Εργαστήρια θα έχουν ως στόχο συγκεκριμένα τις Ομάδες Συζήτησης.

Κοινό Κέντρο Ερευνών

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών είναι ο επιστημονικός και τεχνικός βραχίονας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι αρμόδιο για την παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στην πρωτοβουλία. Συνεργάζεται στενά με το CoMO προκειμένου να παρέχει στους υπογράφοντες σαφείς τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες και υποδείγματα με σκοπό να συμβάλει στην εκπλήρωση των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων και επίσης στην παρακολούθηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων αυτών. Ιστότοπος του Κοινού Ερευνητικού Κέντρου: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Οργανισμοί Ενέργειας

Τοπικοί και περιφερειακοί οργανισμοί ενέργειας υποστηρίζουν την εισαγωγή πρακτικών καλής διαχείρισης της ενέργειας, προάγουν την έννοια της βιωσιμότητας, παρέχουν πληροφορίες και καθοδήγηση και προσφέρουν διάφορες άλλες τοπικές υπηρεσίες με βάση συγκεκριμένες τοπικές ανάγκες σε ενέργεια. Οι οργανισμοί ενέργειας χρηματοδοτούνται από τις δημόσιες αρχές.

Συνδεδεμένοι Εταίροι

Οι Συνδεδεμένοι Εταίροι είναι επαγγελματικές ενώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες παρόμοιες δομές που βρίσκονται σε θέση να παρέχουν διασυνδέσεις με ιδιωτικές εταιρείες και την κοινωνία των πολιτών, όπως και υποστήριξη στους υπογράφοντες το Σύμφωνο, ιδιαίτερα με τη μορφή τεχνολογιών, εργαλείων, οικονομικών κινήτρων, υλικού προώθησης, πολιτιστικών και συμμετοχικών πρωτοβουλιών.

Συγκριτική Αξιολόγηση Επιδόσεων Αριστείας

Οι Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας είναι σχετικά παραδείγματα πρωτοβουλιών για τις οποίες οι υπογράφοντες, οι Συντονιστές και οι Υποστηρικτές του Συμφώνου αισθάνονται ιδιαίτερα υπερήφανοι και, επιπλέον, τις υποστηρίζουν ως χρήσιμες δράσεις που μπορούν να αναπαραχθούν από άλλες τοπικές αρχές, επαρχίες, περιφέρειες ή δίκτυα.

Συντονιστές του Συμφώνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τους «Συντονιστές του Συμφώνου» ως εκείνες τις υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης που παρέχουν στρατηγική καθοδήγηση, οικονομική και τεχνική υποστήριξη στους δήμους που υπογράφουν το Σύμφωνο των Δημάρχων αλλά δεν διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ή/ και πόρους για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις τους. Οι Συντονιστές του Συμφώνου είναι αποκεντρωμένες αρχές σε επίπεδο κατώτερο του εθνικού, όπως επαρχίες, περιφέρειες και δημόσιου χαρακτήρα ομάδες δήμων, καθώς και εθνικοί δημόσιοι οργανισμοί όπως, παραδείγματος χάριν, εθνικοί οργανισμοί ενέργειας.

Σεμινάριο μέσω διαδικτύου

Το σεμινάριο μέσω διαδικτύου είναι μια ζωντανή, διαδραστική παρουσίαση στο διαδίκτυο η οποία παρέχει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους φορείς του Συμφώνου, συμπεριλαμβανομένων των υπογραφόντων, των Υποστηρικτών του Συμφώνου και των Συντονιστών του Συμφώνου, να παρακολουθήσουν μια διάλεξη από μέλη του CoMO ή άλλους ειδικούς για ένα συγκεκριμένο, σχετικό με το Σύμφωνο θέμα.

Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια

Το Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια είναι το βασικό έγγραφο στο οποίο ο υπογράφων το Σύμφωνο περιγράφει πώς σκοπεύει να επιτύχει το στόχο του για μείωση των εκπομπών CO2 έως το 2020. Στο έγγραφο προσδιορίζονται οι δραστηριότητες και τα μέτρα που λαμβάνονται για να επιτευχθούν οι στόχοι μαζί με χρονοδιαγράμματα και ανατεθείσες αρμοδιότητες. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τη μορφή του Σχεδίου Δράσης τους εφόσον αυτό συνάδει με τις αρχές που αναφέρονται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Συμφώνου αναφορικά με τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια.

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ)

Βασικό έγγραφο του Συμφώνου των Δημάρχων που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται η τήρηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί. Καθορίζει δράσεις μετριασμού και προσαρμογής για την επίτευξη των στόχων, μαζί με τα χρονοδιαγράμματα και τις αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί.

Τοπική Ημερίδα για την Ενέργεια

Οι Τοπικές Ημερίδες για την Ενέργεια είναι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τους υπογράφοντες το Σύμφωνο στο πλαίσιο των επίσημων δεσμεύσεών τους, με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς τις ευκαιρίες που προσφέρονται από μια πιο ορθολογική χρήση της ενέργειας. Οι εκδηλώσεις αυτές προσφέρουν την ευκαιρία στις τοπικές αρχές να προσκαλέσουν ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες σε έναν κοινό διάλογο σχετικά με την ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια. Συνήθως διοργανώνονται για συγκεκριμένη περίοδο, το είδος των εκδηλώσεων μπορεί να ποικίλλει, αλλά κανονικά περιλαμβάνουν δραστηριότητες όπως εργαστήρια, εκθέσεις, ξεναγήσεις και ημέρες ελεύθερης εισόδου.

Υποστηρικτές του Συμφώνου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει τους «Υποστηρικτές του Συμφώνου» ως ευρωπαϊκά, εθνικά και περιφερειακά δίκτυα και ενώσεις τοπικών αρχών που αξιοποιούν τις δραστηριότητες άσκησης πίεσης, επικοινωνίας και δικτύωσής με σκοπό την προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων και την υποστήριξη των δεσμεύσεων των υπογραφόντων του.

Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (και Κλίματος)

Το Υπόδειγμα Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (και Κλίματος) είναι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο που ζητείται από τους Υπογράφοντες το Σύμφωνο να συμπληρώσουν στο Διαδίκτυο στα αγγλικά, παράλληλα με την υποβολή του Σχεδίου Δράσης τους για τη Βιώσιμη Ενέργεια (και Κλίματος) στη δική τους (εθνική) γλώσσα. Έχει αναπτυχθεί για να βοηθά τους υπογράφοντες στη διάρθρωση των δράσεων και των μέτρων τους και να διευκολύνει την παρακολούθηση και τον έλεγχο.

Twitter
Για ανταλλαγή
μέσω του κινητού σας
Facebook
Για να γίνετε θαυμαστές
της σελίδας του Συμφώνου
Newsletter
Για να γίνετε συνδρομητές του
μηνιαίου ενημερωτικού δελτίου
Rss feeds
Για να λαμβάνετε νέα σε
πραγματικό χρόνο
Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Με την πολιτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο ιστότοπος συντονίζεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων.
Registration form | Νέα | Ατζέντα | Χάρτης ιστότοπου | Βοήθεια RSS | Ευχαριστίες | Νομικές ανακοινώσεις