Συμμετοχή ως Υποστηρικτής

Το Σύμφωνο των Δημάρχων συγκεντρώνει όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, καθώς και σχετικούς υποστηρικτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες και ενώσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία και να συμβάλλουν στην ταχεία υλοποίηση της τοπικής δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες παρακάτω για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να συμμετάσχετε.

Αναλαμβάνουν δράση στα εδάφη τους και στους τομείς εξειδίκευσής τους (π.χ. ενέργεια, περιβάλλον, νερό, ατμόσφαιρα), καθώς και στα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης (π.χ. ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό/τοπικό) για να προωθήσουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων και να υποστηρίξουν τις δεσμεύσεις των υπογραφόντων τους. Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου, με εξειδικευμένες γνώσεις του ρυθμιστικού, νομοθετικού και οικονομικού πλαισίου στο οποίο λειτουργούν, είτε σε τοπικό/περιφερειακό είτε σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή ειδικά προσαρμοσμένων συμβουλών στους υπογράφοντες και τον καθορισμό συνεργιών με τις υπάρχουσες πρωτοβουλίες.

Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου είναι ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, δίκτυα, θεματικές τοπικές και περιφερειακές υπηρεσίες, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που έχουν την ικανότητα να προωθήσουν το Σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και να κινητοποιήσουν και να υποστηρίξουν τα μέλη τους ή/και τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτύχουν τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων. Συνεισφέρουν με τις δραστηριότητες υποστήριξης του Συμφώνου, επικοινωνίας και δικτύωσης στην προώθηση της πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων και στην υποστήριξη των δεσμεύσεων των υπογραφόντων τους. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ [σύνδεσμος προς τις συχνές ερωτήσεις] Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Γραφείο Βοήθειας των Υποστηρικτών του Συμφώνου, στη διεύθυνση supporters@eumayors.eu.


Ποιοι είναι επιλέξιμοι;

Δίκτυα και ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, τοπικές και περιφερειακές θεματικές υπηρεσίες (ενέργεια/περιβάλλον) μπορούν να συμμετάσχουν ως Υποστηρικτές του Συμφώνου.

Λίστα των υποστηρικτών

Πώς θα συμμετάσχετε;

Τα δίκτυα τοπικών αρχών που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του Υποστηρικτή του Συμφώνου θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Step 1

Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το ηλεκτρονικό έντυπο εγγραφής, ώστε να ελεγχθεί αρχικά εάν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας

Step 2

Αφού επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη Δήλωση Δέσμευσης που αποστέλλεται από το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων

Step 3

Μετά τη λήψη της δεόντως συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης Δήλωσης Δέσμευσης, το Γραφείο Συμφώνου των Δημάρχων θα δημιουργήσει ένα ηλεκτρονικό προφίλ για τον οργανισμό σας. Θα σας επιτρέψει να συμμετέχετε ενεργά στην κοινότητα του Συμφώνου των Δημάρχων και θα σας βοηθήσει να υποστηρίξετε καλύτερα τους συνεργαζόμενους υπογράφοντές σας.

Γιατί να συμμετάσχετε

Πότε μπορείτε να ενταχθείτε;

Οι Υποστηρικτές του Συμφώνου μπορούν να ενταχθούν στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια οποιαδήποτε στιγμή.